MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (“Yönetmelik”) uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Yönetmelik’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, PASTAMGELDİye ait www.pastamgeldi.com alan adlı web sitesinden (“website”) ve mobil aplikasyonundan (“Platform”), Satıcı’ya ait mal/hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı PASTAMGELDİ ile akdetmiş oldukları Sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu mal/hizmetin satışında PASTAMGELDİ’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.pastamgeldi.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: 

Adresi:

Telefon:

Faks:

E-posta:

1.4. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Unvanı:

T.C Kimlik No: [TC]

Adresi:

Telefon:

Eposta:

1.5. ARACI HİZMET SAĞLAYICISI BİLGİLERİ

Unvanı: Melis Bali – Pastamgeldi

Adresi: Osmaniye Mh. Şirin Sk. No: 23/1 Bakırköy/İstanbul

Telefon: +90 (850) 560 05 95

Faks: +90 (212) 572 53 83

E-posta: [email protected]

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı 25.06.2024 tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

Sipariş İçeriği ve Toplamı: 0,00

Sipariş Tarihi: 25.06.2024

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI’ya sipariş özeti kısmında belirtilen teslim tarihi ve saatinde teslim edilecektir, zorunluluk arz eden hallerde ALICI’ya önceden yazılı olarak e-posta adresine bildirilmek koşuluyla bu süre değişebilir. Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu malın/hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

4.2. Malın/Hizmetin teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, websitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; Alıcı tarafından ödemenin gerçekleşmesinden sonra Satıcı tarafından taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal/hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal/hizmeti, Alıcı tarafından mal/hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

4.3. Herhangi bir nedenle Gönderici tarafından mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 5 – ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın (ve/veya PASTAMGELDİ’nin) bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık %5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, WEB SİTESİ ‘nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici ‘ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI, en geç 3 gün içinde ÜRÜN bedeli alacağı ile diğer tüm akdi-kanuni hakları SATICI’ya ödeyecektir.

6.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi) nedeni ile belirtilen tarihler arasında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

6.9. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.10. Ürün sayfasında sipariş sayısı bazlı sınırlama içeren kampanyalı ürünlerin satışlarında sistemsel aksaklıklar, altyapı sorunları vb. nedenlerle kampanya şartlarını aşan ürün alımlarında söz konusu kampanya şartlarını aşan ürün alımları geçersiz olacak ve iptal edilecektir. Bu durumda teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler iptal tarihinden itibaren en geç 24 (yirmidört) saat içerisinde Alıcı’ya iade edilecektir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, ürünün teslim tarihinden önce cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanım tarihinde ürünün yapılmaya başlanmış olması halinde SATICI’nın bu sebeple uğramış olduğu zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

7.3. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

PASTAMGELDİ, İŞBU MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN PASTAMGELDİ’YE KARŞI CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ VEYA PASTAMGELDİ’DEN BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ.

Yalnızca ürünün Satıcı’ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen PASTAMGELDİ’nin hesabında olması durumunda, ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanılması için Satıcı’ya süresi içerisinde mevzuat hükümlerine ve websitesi’ndeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.

MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜK

İşbu 9 (dokuz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından yapılan ödemenin onay aldığı tarihte, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.